FA – SA

Hạ phèn, giải độc hữu cơ, hạn chế sâu bệnh, phòng tránh các hiện tượng thối rễ. Cung cấp khoáng chất thiết yếu cho cây. Tạo bộ rễ, giúp cây ra nhiều rễ cám, rễ tơ, xanh lá, dày lá, mập thân, khỏe cành. Cải tạo đất, cung cấp các vi sinh vật có lợi cho đất, giúp phân giải lân và cenllulose

Mô tả

Hạ phèn, giải độc hữu cơ, hạn chế sâu bệnh, phòng tránh các hiện tượng thối rễ

Cung cấp khoáng chất thiết yếu cho cây

Tạo bộ rễ, giúp cây ra nhiều rễ cám, rễ tơ, xanh lá, dày lá, mập thân, khỏe cành

Cải tạo đất, cung cấp các vi sinh vật có lợi cho đất, giúp phân giải lân và cenllulose

0982 290 613