FA-SA

  • Hạ phèn, giải độc hữu cơ, hạn chế sâu bệnh, phòng tránh các hện tượng thối rễ
  • Cung cấp khoáng chất thiết yếu cho cây trồng
  • Tái tạo bộ rễ, giúp cây ra nhiều rễ cám, rễ tơ, xanh lá, dày lá, mập thân, khỏe cành
  • Cải tạo đất, cung cấp các vi sinh vật có lợi cho đất giúp phân giảm lên và cellulose

Mô tả

  • Hạ phèn, giải độc hữu cơ, hạn chế sâu bệnh, phòng tránh các hện tượng thối rễ
  • Cung cấp khoáng chất thiết yếu cho cây trồng
  • Tái tạo bộ rễ, giúp cây ra nhiều rễ cám, rễ tơ, xanh lá, dày lá, mập thân, khỏe cành
  • Cải tạo đất, cung cấp các vi sinh vật có lợi cho đất giúp phân giảm lên và cellulose
0982 290 613